دقوم ژبې او رنګ د تعصب اصلاح


دقوم ژبې او رنګ د تعصب اصلاح


 له دې ځای يې خوندي کړئ

Post a Comment

0 Comments