د بدعاتو نه کرکه وکړه!


د بدعاتو نه کرکه وکړه! له دې ځای يې خوندي کړئ

Post a Comment

0 Comments