د خالق او مخلوق ترمنځ د واسطې پېژندنه


د خالق او مخلوق ترمنځ د واسطې پېژندنه له دې ځای يې خوندي کړئ

Post a Comment

0 Comments