د اشرف خان هجري په شاعرۍ کې تشبيه ګانې


د اشرف خان هجري په شاعرۍ کې تشبيه ګانې
Post a Comment

0 Comments