نه ته مې هېره نه وې – شعري ټولګه


نه ته مې هېره نه وې شعري ټولګه


Post a Comment

0 Comments