جانانه کله خو راپېښه وکړه – شعري ټولګه


جانانه کله خو راپېښه وکړه شعري ټولګه
Post a Comment

0 Comments