زما له يو کال اندېښنې ديڅه ورځې شپې دي
تورې تيارې دي
ستا جدايې ده
اور دی لمبې دي
زما له يو کال اندېښنې دي
د جانان يو ساعت په خيال کې نه راځمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments