په دې کې ټول قصور زما دیيار بې وفا دی
رانه جدا دی
تپوس مې نه کړي
ډېر بې پروا دی
په دې کې ټول قصور زما دی
په لويه لاس مې نازوه رسوا يې کړمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments