زما له يو کال اندېښنې ديسترګې يې سرې دي
بلې لمبې دي
يا زه پوه نه شوم
ژړلې دې دي
زما له يو کال اندېښنې دي
د جانان يو ساعت په خيال کې نه راځمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments