خداې دې زما په دام کړه ګېره
خبر شوه تېره
زما شوه هېره
بخښنه پرېږده
غېږ کړه چاپېره
خداې دې زما په دام کړه ګېره
چې ګېر چاپېره دې ښکلوم زړګی دې چوينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments