خلکه موسم د پسرلي دیزړه مې ستي دی
زخمي زخمي دی
اشنا مې نشته
ماحول خالي دی
خلکه موسم د پسرلي دی
زه خواره ناسته د خزان په څلي يمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments