د مينې ډکه دنيا لرمهسبا لرمه
خندا لرمه
ته څه پوهېږې
اشنا لرمه
د مينې ډکه دنيا لرمه
رقيب سېځمه د اشنا ديدن ته ځمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments