په هر يو موړ کې غمازان ديويل اسان دي
کول يې ګران دي
دا واړه سختې
ددې جهان دي
په هر يو موړ کې غمازان دي
خدايه ! په کومه لاره يار ته ودريږمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments