مين په تا يم همېشه دې يادومهزه پسې ژاړم
له خدای يې غواړم
اشنا مې ځان دی
بې يار نه پايم
په زوره زوره به دا وايم
 مين په تا يم  همېشه دې يادومه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments