زما په سترګو کې غړېږېته څه خبرېږې
پرې نه پوهېږې
زه شم در کښته
که را پاڅېږې
زما په سترګو کې غړېږې
نه مې هېرېږې همېشه دې يادومه
پټان افغان


Post a Comment

0 Comments