راته يې ووايه په زوره
تل راته ګوره
د سترګو توره
زه بې له تامرم
د زړه ټکوره
راته يې ووايه په زوره
تېر تر پېغوره غږ کوه چې خوښ دې يمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments