لوبې د کرکټ کې د جهان کوو سيالي

پټان افغان

پاس په سر مو د هېواد بېرغ رپيـږي
ولولې مو د بريا زړه کې غوړيـــــږي
تر وروستۍ سلګۍ به کښته رانه نشي
چې مې څو ساه په رګونو کې چليــږي
په لوبې د کرکټ کې د جهـــــان کوو سيالي
بريا زمونږ مرام دی مونږ بـــه وړو اتلولي
د ټول ولس ملت دي دوعاګانـــې راپســــې
قدم به وروسته نه شم له ميدان لاس خالي
د خپل رنځور ملت د هر يورنځ دوا بـه وکړم
د هر يوه په شونډو به ښکاريږي خوشحالـي
يو پل د خپل هېواد د ګټو بل خوا ته کېنږدئ
کار وکړئ خپل وطن ته چې شي امن سوکالي
د خپل ملت جنډه به کوزيدو ته هيڅ پرېنږدو
پټانه پښتانه يـو زده مو نـــــه ده بې ننګي


Post a Comment

0 Comments