ژوند لکه باد دی چې تېريږينه پرې پوهېږي
هسې ځورېږي
پټانه خلک
هسې ژړېږې
ژوند لکه باد دی چې تېريږي
څه چې تېريږي پسې مه کړئ ارمانونه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments