خاونده ستا به ګناهګار يم



زه ترې بې زار يم
بس توبه ګار يم
مخکې پوه نه ووم
اوس خو هوښيار يم
خاونده ستا به ګناهګار يم
ملا ته څه اختيار چې ما ازاروينه
پټان افغان 

Post a Comment

0 Comments