اول مې مور او پلار رضا کههېره دنيا که ( کړه )
بس ورته شاکه
سوله کې خير دی
ورور دې پخلا که
اول مې مور او پلار رضا که
د چم ګانډ خبرې ډېرې وروسته دينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments