بې ياره زه نه پاتې کېږمهيڅ نه پوهېږم
ولې ځورېږم
رنګ مې ژيړيږي
هسې رنځېږم
بې ياره زه نه پاتې کېږم
په ملايانو به ډېر وکړئ تعويذونه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments