له غمه سوی مې لړمون دیستړی ژوندون دی
ورک مې سکون دی
مينه سور اور دی
بس زړه چاودون دی
له غمه سوی مې لړمون دی
بېلتون ظالم مې په قراره نه پرېږدينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments