په ما يې د ټول عمر احسان دی
جانان جانان دی
ګل د ريحان د ی
هم مې ځيګردی
هم زما ځان دی
په ما يې د ټول عمر احسان دی
چې جانان ټول کلي کې زه خوښ کړی يمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments