لفظونه پښتــانـه دي او خيالــونه پښتانه


پښتانه


پټان افغان
لفظونه پښتــانـه دي او خيالــونه پښتانه
په يو کــور کې اوسيـږي لکـه ورونه پښتانه
ډېر زيات ترې نه خوشحال يم زه يې يوازې پرېښی نه يم
همېش راسره مله وي ستـــا يادونــه پښتانه
په خپـلـــه مې خپه کړي بيا جرګې راوليږي
جـانــان راسـره پالــــي عـــادتونـه پښتانه
زما په انتظار به دې د سـر کمڅـۍ شي سپينې
ماتيږي نه ما کـړي دي لــوظــونــــه پښتانه
نور هر عادت يې ګل دی خو دا يو پکې سم نه دی
سکه د تره زامن وي شي تــربـــرونـه پښتانه
تر څو به لاس ګرېوان وي د يو بل سره پټانــه
پښتون دی پښتون وژني خوري قبرونه پښتانهPost a Comment

0 Comments