ګناه يې ټوله د ابۍ ده
څه لېونۍ ده
وړه انجلۍ ده
خبر ترې نه ده
چې څه خولګۍ ده
ګناه يې ټوله د ابۍ ده
چې ښکلي ښکلي زېږوي مونږ پرې سېځينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments