باران

باران که اوري و دې اوري
واورې دې نه اوري چې لارې بندوينه

Post a Comment

0 Comments