ترخې خبرې د دادا وړمنه يې ادا وړوم
نه يې خندا وړم
له ډېره عمره
په زړګي دا وړم
ترخې خبرې د دادا وړم
مور مې ميره کمڅۍ مې هر وخت راشکوينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments