زما په برخه قسمت دا شوهسخته پرما شوه
پوهه دنيا شوه
شور او زوږ جوړ شو
خبر رسوا شوه
زما په برخه قسمت  دا شوه
چې مې شيرين جانان پرېږدم له کلي ځمه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments