جانان په مينه نه پوهېږينن مې ياديږي
نه مې هېريږي
پټانه ګوره
زړه مې ژړيږي
جانان په مينه نه پوهېږي
زه يې په ټوکو ننګوم په رښتيا ځينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments