چېرته به درومي دا يې ځای دی
زما زړګی دی
زما لالی دی
زه کليوال يم
جانان ښاری دی
چېرته به درومي دا يې ځای دی
زړه يې پر ما ملنګ بايللی را به شينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments