پښتون يې ځان دیدا ستا ګومان دی
چې يار نادان دی
په څه پوه نه دی
اخته په ځان دی
غمخوار د خپل ولس پټان دی
پښتون يې ځان دی ځان به څنګه هېروينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments