پښتون مې ځان پښتون مې زړه دیزما هرڅه دی
زما ليمه دی
ته يې چې وايې
کار داسې نه دی
پښتون مې ځان پښتون مې زړه دی
زړه چې زخمي شي بدن ټول ناقرار وينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments