پخوا ددې ملک پاچاهان وودا مې ارمان وو
پښتون نادان وو
پوره يې نه کړو
تنګ پرې جهان وو
پخوا ددې ملک پاچاهان وو
اوس يې په خپله خاوره ځای نشته مينه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments