څومره څپېره په دې دنيا يمتل په ژړا يم
په واوېلا يم
شيرينه ياره
چې بې تا يم
څومره څپېره په دې دنيا يم
نه مې ابۍ شته د خپلو مجلسونه
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments