د حضرت ابوبکر صديق رضی الله ويناوې
1)    د وستۍ او الفت لپاره تل کوښښ وکړئ او د دوښمنۍ څخه ځانونه وساتئ.
2)    که حوصله او ټيټ خلک د دونيا حارصان وي.
3)    علم د پېغمبرانو ميراث دی.
4)    د يو څيز سره بې حده محبت کول انسان ړوند او کوڼ کوي د مرګ سره مينه پيدا کړه چې ژوند دې په نصيب شي.
5)    په کوم قوم کې چې فحشا ( زنا او زنا ته بلونکي وسايل ) په ډاګه شي، نو الله تعالی ورباندې بلاګانې او افتونه نازولي.
6)    هيڅ قوم جهاته شا کړې نه ده، مګر هغو چې الله تعالی خوار او ذليل کړي دي.

کتاب : د پند او خوند خبرې
ترتيب کوونکی  : مولانا مفتی عاسم عبدالله صاحب


Post a Comment

0 Comments