نوی نسلله ځمکې نه بخار پورته شو
له بخار نه ورېځ پيدا شوه
له ورېځې نه باران وورېده
له بارانه د پسرلي ګلونه پيدا شول
د ګلونو نه خوشبويي پيدا شوه
وګورئ! مور او لور يا پلار او زوی څومره توپير لري؟
هغه توپير چې د باران او ګلونو يا د ځمکې او بوټو ترمنځ وينئ د يوه او بل نسل توپير هم دومره دی
که اولادونه ميندو غوندې وای، نو له غرونو څخه به لعلونه نه پيدا کېده
له دريابونو څخه به مرغلرې نه راوتلې
له ابشارونو نه برېښنا نه راتله
د ړندو اولادونه به ړانده وو
له کڼو نه به کاڼه زېږېدل
اوس پوه شوئ! چې نوی نسل او زوړ نسل يو رنګه نه وي
که څوک خپل زوی ته زړه بوډۍ په نکاح اخلي يا خپله پېغله لور اتيا کلن بوډا ته ور کوي ښه نه کوي
زړه تربيه او نوی نسل همدغسې وګڼئ!

کتاب : د استاد الفت هنري نثرونه
ليکوال : استاد ګل پاچا الفت
زيار : محمدزبير شفيقي

Post a Comment

0 Comments