هغه متلونه چې د ځ په توري پيل شوي وي


ځاى سته ، جولايې نسته .
ځنګل چې اور واخلي وچ او لانده دواړه سوځي .
ځوان پر غړي ، زوړ پر لري .
ځوان متلي ، پيغله نکلي مه سي .
ځواني ده ، حيواني ده .
ځيرک ښکاري په يوه ټک دوه نښانه ولي .

Post a Comment

0 Comments