پښتون پروت دی لا خوبونه د غفلت کړي


پښتون پروت دی لا خوبونه د غفلت کړي
خوار ناصح ګوره ويدو تـــه نصيحت کړي
چې قـــــدم  د ننــــــــګ په لار ناخلې ناپوهه
تورې خورې بـــــــــه د قوم سر راوچت کړي
ســـــــرې لمـبـــــې په ګوګـل کــې رابلـيـــږي
پښتون خپله د خپل ځان سره خيانت کړي
چې د لوی الله  رضا په کوم کار نــــــــه وي
په سم کار کې يې ورپېښ څه مصيبت کړي
که سر په بيه وي هم ترېنه ځار شــــــــــــــــــه
پټـــــــان ننګ په پښتنو په هر قيمت کړي
پټان افغان

Post a Comment

0 Comments