هغه متلونه چې د ب په توري پيل شوي دي


(ب)
باد يې دى دپاسه ، باران يې سمدلاسه .
باد يې دى د کښې ، باران دى ورپسې .
بار پر ليڅو پورته کېږي .
بازۍ ، بازۍ نه چې د بابا په ږيره هم بازۍ .
باغ الو غيي ،وطن بيلرغو.
بجل نه وه ، بجل يې يوړه .
بخت چې دي وګر ځي ، د اوښ پر شابه دي سپى و داړي .
بد په سلام نه ورکېږي .
بد عمل دلاري غل .
بدمعامله ، بس معامله .
بدۍ په سل کلنۍ کې پشير له سي .
برخي ويشه ، مړونه ګوره .
بزه خپل په ښکرو نه درنېږي .
بلا وه ، برکت يې نه وو .
بل مه وهه په نوک ، تابه ووهي په سوک.
بل هر رنګ چې ورکوې ، خو د ورک رنګ مه ورکوه .
بن به دي تندى وهي، يور به دي لينګۍ وهي .
بنده او خپله کرونده.
بنده راسه دخداى خپل سه ، لکه پرځان هسي پر بل سه .
بن مې مړه ،کونه يې ژوندۍ ده .
بيدې بلاوي مه ويښوه .
بيره د مرګ کرول دي .
بيړه د شيطان کار دى .
بې زحمته راحت نسته .
بې زحمته راحت نسته زما وروره ، که راحت غواړې زحمت درلره بويه .
بې عقل دومره په بل نه کوي ، لکه په ځان .
بې عقل يا نه کوي، يا د خره کوي .
بې عمله سر کډو دى .
بيکاري هسي بلا ده ، هم د دين هم د دنيا ده .
بيله ما به يې شل نه کې

Post a Comment

0 Comments