د غلو منطق

له ورځې نه شپه ښه ده او له رڼا نه تور تم .
شپه د راحت لپاره ده او ورځ د زحمت لپاره.
د عيش او عشرت وخت شپه ده.
سازونه سرودونه په شپه کې وي.
وصالونه په شپه کې صورت نيسي.
ساقي او شاهد د شپې ښه ښکاره کيږي.
بزمي محفلونه د شپې وي.
د حيات اوبه په تورتم کې دي.
په تياره کې د ستر ا پرده پوشۍ راز پټ دی.
تاسې د تورتم په قدر نه پوهېږئ.
شپې لکه د خوبانو زلفې چې هر څومره اوږدې وي هغومره ښې وي.
په سپينو مخونو باندې بايد تورې زلفې خورې وي.
ښکلې او ښايسته مېرمنې په تورو پردو کې پټې ښې دي.
مونږ او دوی د پردې تر شا په تياره کې هرڅه کولی شو.
که زمونږ له عملونو پرده لرې شوه او هر چا په رڼ کې وليدو منږ ته به په نفرت وګوري.
زمونږ لپاره شپه ډېره ښه ده.
تاسې کوښښ وکړئ چې د ورځې هم تورتم او تياره وي.
د وهم او خوف تياره د ورځو رڼا کموي.
له ظلم سره ظلمت او تورتم تړلی دی.
د وږو خلکو په سترګو باندې توره شپه وي.
د ناپوهۍ تياره له شپې نه کمه نه ده.
بايد تل تر تله تياره وي، ځکه چې د حيات اوبه په تورتم کې دي.

کتاب : د استاد الفت هنري نثرونه
ليکوال : استاد ګل پاچا الفت
زيار : محمدزبير شفيقي

Post a Comment

0 Comments