هغه متلونه چې د ډ په توري پيل شوي وي


ډبره اخلي ، لړم غواړي .
ډبره چې پرته وي ، هلته درنه وي .
ډبره چې پر خپل ځاى پرته وي ، سنګينه وي .
ډکه کاسه چړپيږي .
ډوډۍ که دبل ده ، نس خو دې خپل ده .
ډبره د يتيم له سره نه چپېږي .
ډول د لېوني په لاس ورکه ، هغه يې بې صرفې وهي .
ډيري خبرې د قران ښې دي .
ډير نازولي ، سخت خوارېږي .

Post a Comment

0 Comments