هغه متلونه چې د څ په توري پيل شوي وي


څاڅکي ، څاڅکي درياب سي .
څرخ و څرخۍ چوغکه والوته ! والوته ، څرخ وڅرخۍ توتکۍ والوته ! والوته ، څرخ وڅرخۍ انا والوته ! والوته .
څو ک تر خوږ ګوته مه نيسه .
څوک چې پيلان کوي، دروازې لوړي اېږدي .
څوک يې پر غولي نه پرېږدي ، دى د کور پاى ته تيرېږي .
څو ک يې په غاښ مستي نه ما توي .
څوک يې په کلي کې نه پرېږدي ،دى د ملکۍ دعوه کوي .
څه انا زړه ، څه چاړه تيره .
څه چې ته کوې ما هغه هير کړي دي .
څه چې ځان ته خوښوې نوروته يې هم خوښوه ، چې ځان ته يې نه خوښوې نورو ته يې هم مه خوښوه .
څه چې تيار دي ، هغه ديار دي .
څه دي کول، چې پلار او نيکه دي کول .
څه رامه که ، زړه مې ازار مه که .
څه وهلي ، څه پري وهلي .

Post a Comment

0 Comments