هغه متلونه چې په ت توري پيل شوي دي


تباره خو هغه تباره ده ، منګر خوله د ملا عثمان غواړي .
تر اوبو دمخه ګاولي مه کاږه .
تر باش تيره ده ، د چو ږغ پر کوه
تر بد څيري ، خراب ګنډلى ښه دى .
تر بره ته بې وروره ، ورور ته بې زويه مه سې .
تر بور د تيارې موږى دى .
تر بې عقل دوست هوښيار دښمن ښه دى .
تر بيکاري، بيګاري ښه ده .
تر پښو لاندي مځکه مه ګوره .
تر خوړلي يې اميد ښه دى .
تر سل ځله او ريدلي ، يوه پلا ليدلي ښه دي .
تر کاڼي د بيزو کار نه دى .
تر کورني سړي کښته خر ښه دى .
تر لويو کورو زياتېږي ، تر لويو خړو نه زياتېږي
تر مړه زمري، ژوندى ګيدړ لاښه دى .
.تر مزد يې شکردانه ډيره سوه .
تر ننڅه ګټه ،ترت تاوان ښه دى .
تر ننڅه ولاړه ، خړپ نړيدلى ښه دى .
تر ورخ تيري اوبه بيرته نه راګرځي .
تر يوې خرما ، دوې وڅکي ښه دي
تشه لاسه ،ته مې دښمن يې .
تو په شونډانو کېږي .
تور ديب پر چونګوښه مين سو .
توره لنګى زما پر سر ، غم يې د لالا پر سر .
توره لنګۍ زما پر سر ، غم يې د جولا پر سر
توغى يې ګټۍ ، نيغى يې بايلود .
ته يې هم سکڼې ، هم يې رغوې .
ته ښه سړى يې، د لالا دي مور غيم .
ته نو دخره ده منې او زما ده نه منې .
ته نو هم خداى غواړي ،هم خر ما .
ته هم اسيوان زه هم اسيوان ته ما ته وايې غزل راته ووايه
تياره يې غواړه ، د ياره يې غواړه .
تير پر تير ، هير پر هير .
تير پر تير ، هير پر هير ، هوښيار نه ګرځي په تيره پسي ډير .
تا وان دي کېږه ، رنګ دي مه ښه کېږه .
تر تبر يې لاستى دروند سو .
تر خبرو يې وپوهيدې ډيره ده .
تر خه وخوره ، منګر وايه يې مه .
تر ده يې نوم لوړ دى .
تر کونه يې کلات معلومېږي .
تريخ غړپ دى تير به سي .
تنباکو سايه غيي ، زردکه همسايه .
تو سوي ناړي بيرته نه څټل کېږي .

Post a Comment

0 Comments