د اختر جامېله يوه پوډري نه چا پوښتنه وکړه چې اختر ته دې جامې کړي دي؟
هغه ورته په ځواب کې وويل : مونږ خپل ځانته نه دي کړي اختر ته به يې څه وکړو!

Post a Comment

0 Comments