هغه متلونه چې د چ په توري پيل شوي


چاړه چې د سرو زرو سي ، په نس کې نه وهل کېږي .
چپه يې وهه ، چې راسته راسي .
چر سي زوى ، نه زو ى .
چغول و کوزې ته ويل سورۍ .
چرندک په خوب کې پښې اسمان ته نيسي ، واي که نړيدى پر پښو به مې تکيه سي .
چې  ابا ، هغه سي يې کبا .
چې  ادې ، هغسي يې پايڅې
چې  اړ سوې و خره ته به وايي چې بابا!.
چې  اړ سوې و هندو ته به وايي چې ما ما ! .
چې  اړ نسې ،وړ به نه سې .
چې  اوبه لوړي تر خولې سي ، شيرين زوى لاندي تر پښي سي
چې  اوسې ، په خوى به دهغو سې .
چې  بد کوې ، بد مه مومې
چې  بد ګرځي ، بد به پرزي .
چې  په اخير کې يې مرداره نکړي پښتون نه دى
چې  پلار يې بړيڅ نه وي ، زوى يې نه فتح خان کېږي .
چې  پر ما وار راغى ، د هاخوا يې پلار راغى .
چې  په بازار کې دي خوراک ښور وا وي ، نو کور ته به څه خورې .
چې  په خندا کې خورې ، نو يې خوره .
چې  په ځان کې ويني ، په جهان کې ويني .
چې  په کاسه موړ نسوې ، په څټلو به يې هم موړ نسې .
چې  په ګرانه دي رانيولي وي ،په ارزانه يې مه خرڅوه .
چې  پياز ونه خورې ، د خولې دي د پيازو بوى نه ځي .
چې  تر ملکه دي کړه ، نو ورکه دي کړه
چې  تنګ سي ، نو په جنګ سي .
چې  تور نه مري ، بور هم نه مري .
چې  جنګ سوړ سو، ميرى تود سو .
چې  جنګ نه کوې تر ځان لو ډبره اخلى .
چې  چنګښه وايي قر ، تره کى وايي مقر
چې  حج حج لري ، عاقبت به حاجي سې .
چې  خان يې ، په ياران يې چې ياران نه وي توري خاوري د بيا بان يې
چې  خپل کړې يې سپيتانه ، ځيني ځغلي تل ميړانه .
چې  خداى يې پري وهي مړونه يې راګرځوي ، چې مړونه يې پري وهي خداى يې نه راګر ځوي
چې  خداى يې ورکوي ، دا نه وايي چې کور دي چې ري دى ؟.
چې  خر نه لري ، خر نه ارزې .
چې  څه کرې ، هغه به رېبې .
چې  ځوان وايي بد په ايسي ، چې زوړ وايي ذهين رسى .
چې  ځوان وم ، د هري چټي يار وم .
چې  داسي يار لري ، نو خود به نر راوړي .
د درانه بارونه وړي خوراک يې ځوز دى ،چې  اومه کاکونه خوري چارياک يې ګوز دى .
چې  د راوړلو يې نه وې ، نو ډکيدلې ولي ؟.
چې  د خان يې د برکي سدرۍ وي ، د سيمه دار به يې څه حال وي ؟
چې  ډب نه وي ، ادب نه وي
چې  ډيرى سي ، مر دارى سي .
چې  روژه سي ،لوى لري به ښکاره سي .
چې ري چې زړه ورځي .، هلته پښې ورځي .
چې  زما په ډوډۍ څه سي ، هغه زما د مور ميړه سي .
چې  زوړ سوم ، اوس د هري ګادړي دپيغور سوم .
چې  زوړ سو ، نو پرو ړ سو .
چې  زه بې خاونده يم ، پر دنيا دي مړوښه نه وي .
چې  سر دي نه خوږېږي ، داغ يې مه اېږده .
چې  سهار وختي بيدار دى ، که غل وى زما يار دى .
چې  ښۀ کوې ، ښه به مومې .
چې  غر ، هغسي يې کر بوڼى
چې  غل نه تښتي ، مل دي و تښتي .
چې  غل نه يم د باچا څه نه بيرېږم .
چې  غوږ ګران وي والى يې هم ګران وي .
چې  غول خوري ، کاچوغه په ملا کې وهي .
چې  ګوډېږم ، داغسي دي رغېږم .
چې  لاس و درېږي ، خوله هم درېږي .
چې  لالا سوى وو داسي وار ى يې نه وو کړى .
چې  لرې يې خوره ، کنه مره .
چې  له ياره ژاړې ، له ځانه ژاړې .
چې  مالګه يې وڅکې ، نمک دان يې مه ماتوه .
چې  مال يې ورک سي ، ايمان يې ورک سي .
چې  مرئي لرې ، مربا به خورې .
چې  مرغه غوندي رپېږي، تر نصيب به نه تيرېږې .
چې  مرګ سوى وو داسي مړي يې نه وو کړى
چې  مړ سو ، نو پړ سو .
چې  مړونه وي ، هلته کورونه وي .
چې  مشر يې غمبر ( قمبر) وي ، اختر يې ماځيګر وي .
چې  ملا وايي هغه کوه ، چې ملا يې کوي هغه مه کوه .
چې  مور ميره سي ، پلار پلندر سي .
چې  نر يې په چارښاخه راوړي ، ښځه يې په جارو کې وړي .
چې  نه پوهېږي ځوان مال کوه .
چې  نه کار په هغه دي څه کار .
چې  نه کوي حبيب ،څه به وکي خوار طبيب .
چې  نه لرې سړي ، مه کورت خوره مه غوړي .
چې  نې خورې ، ولاکې تمامه کې
چې  وخت د ښکار سي تازي غول ونيسي .
چې  و دي خوړ نعمت ، بيا ادا کړه شکريت .
چې  ورور يې نه کړې پر سپور بې نه کړې .
چې  ولاړ سې ولاړ سي، بير ته به د لالاو سپيره ته راسې .
چې  ولري سړي ، هم به کورت خورې هم غوړي .
چې  وې غواړې په خوله، نو وبې خورې په څه؟.
چې  وې نه خورې پر سر ، په څه به سې خبر .
چې  يو لور يې تر ملا وي، نه ځيني رغېږي .
چې  يې ټينګه اراده وي ، تل په غم کې مستانه وي .

Post a Comment

0 Comments