لوی او وړوکیپه شفتالو کې زړی دی په زړي کې ونه ولاړه ده .
د غنمو په وږو کې دانه شته، په دانو کې همدغسې وږي شته.
په چرګه کې هګۍ ده په هګۍ کې چرګه ده.
دغه يوه دانه پندانه چې ګورې تېل او پلته دواړه لري او په حقيقت کې بله ډيوه ده، مګر ستا سترګې دغه رڼا نه ويني.
ته خبر نه يې چې په يوه دانه او يو څاڅکي کې عالمونه پراته دي.
ته په خپله هم دغنم په دانه کې ويده وې بيا دې په يوه څاڅکي اوبو کې لامبو ووهله نن په لويه بېړۍ کې ناست يې او په لويو دريابونو کې ګرځې.
څه شی چې ته وړوکی ګڼې هغه هم لوی دی يانې هغه څه چې تا ته لوی ښکاري هغه هم کوچنی او وړوکی دی.
ته ونه لويه ګڼې هغه په يوه زړي کې ده.
تاته زړی وړوکی معلوميږي په هغه کې غټه ونه ځای شوې ده.
دغه غټه هندواڼه چې ګورې کال ته نه پاتې کيږي او عمر يې ډېر لنډ دی دغه د هندواڼې کوچنی زړی چې تا ته هر کال تازه هندواڼې در کوي.
د زړي قيمت له هندواڼې نه لږ نه دی.
که زړی ورک شو هندواڼه ورکيږي.
نو راشه هيڅ شی وړوکی او کوچنی مه ګڼه، ځکه چې دلته غټ او کوچنی لوی او وړوکی نشته، ټول برابر دي يوازې خدای لوی دی او بس .
د نن ورځې ديموکراسي له همدغسې ژوند کتنې څخه پيدا شوې او د ډېر دقت نتيجه ده.

کتاب : د استاد الفت هنري نثرونه
ليکوال : استاد ګل پاچا الفت
زيار : محمدزبير شفيقي

Post a Comment

0 Comments