انسانيت - ټوکه
ښوونکي وويل : انسانيت دې ته وايي چې يو انسان د بل انسان په درد وخوري
زده کوونکي يې په ځواب کې وويل : نه پوهېږمه استاده چې ولې د ازموينې پرمهال نه په تا کې انسانيت پاتې  کيږي او نه هم نور انسانيت ته پرېږدې

Post a Comment

0 Comments