وښيه څوک دیاصلي نوم يې نشم اخيستلی ، مګر رسمي نوم يې مامور صاحب دی.
په کار نه پوهيږي، مګر په خوشامدو او چاپلوسۍ ډېر ښه پوهيږي
د لويو او معتبرينو په مخ کې د حاضرباش او خانه سامان کار کوي، مګر د خوارانو او غريبانو سلام هم نه اخلي.
سواد نه لري، مکتب يې نه دی لوستی، مدرسه يې نه ده ليدلې، اخبار او کتاب نشي لوستلی، مګر ماموريت کولی او ساتلی شي.
په درباري اوضاعو کې د ټولو استاذ دی ، مګر انسانيت او سړيتوب يې هيڅ نه دی زده، مکتوب نشي ليکلای ، مګر شطرنج کولی شي.
لياقت نه لري، مګر ډوډۍ لري.
د خدای اطاعت ته يې ملا ماته ده، مګر د امرانو په اطاعت کې اول نمبر اخلي، دونيا يې ډېره ده مګر همت يې کم دی.
تنخوا يې لږه ده او جايداد يې ډېر دی.
مسافر او فقير ته يوه سوې مړۍ نه ور کوي، مګر مېلمنو ته هره شپه چرګان حلالوي.
غل نه دی، مګر له غلو سره سمه نيمه برخه لري، ساحر نه دی مګر په يو څو خبرو لوی لوی خلک ړانده او کاڼه کړي.
وښيه ! څوک دی.

کتاب : د استاد الفت هنري نثرونه
ليکوال : استاد ګل پاچا الفت
زيار : محمدزبير شفيقي

Post a Comment

0 Comments