هغه متلونه چې د ز په توري پيل شوي وي


زامن تارياکي ، دوه په يکي .
زما پور دې پر کارغه وي ،د کارغه مرګى دې نه وي .
زما يې ستا په پلار څه ، زه خپل ياسين پخوم
زما يې غاړه، ستا يې چاړه .
زما يې لاس ، ستا يې ګريوان .
زر زرګر ټولوي ، خبرې درويزه ګر .
زړه پر زړه دى .
زړه چې مين شي ښايست نه غواړي ، خوب چې درشي بالښت نه غواړي .

زکات د مال خيره ده .
زموږ د يوه کاکړي ده .
زور غالب نه لري .
زور غونډۍ هواروي .
زوړ شوې ، د جمعې ورځ ې ونه پېژندله .
زوړ يار ځين کړى اس دى .
زوى چې لا په تاويزونو شو پسې ايله کوه يې .
زه او ته سره راضي ، څه به وکي خوار قاضي .
زه پور غواړم ، دى نور غواړي ..
زه زړه په لاس کې ورکړم ، دى وايي پښتورګى دى .
زه ستړى ، ته ناخوښه .
زه د کوني قبر په هديره کې پېژنم .

زه دې باغ نه وينم ، تا وايې تارو درغى 

Post a Comment

0 Comments