هغه متلونه چې په آ توري پيل کيږي


 (آ)
آسان يې نالول چنګښو هم پښې پورته کړې
آس شيشني ،خر رايي ، غاتره نوري بلاوي وايي .
آس که ټکنى دى ، ميدان يې لنډ دى
آفرين دي پر انا سي چې د نوپوستکو څخه يې يوه غړکه پخه کړه
آفرين دي پر انا سي چې د نو غړکو څخه يې يوه غړکه پخه کړه .

Post a Comment

0 Comments